Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for

Støttefonden for den selvejende institution

Handikapcenteret Tarup Gl. Præstegård
§ 1 Støttefondens navn, adresse, cvr., og hjemsted

Støttefondens navn: Støttefonden for den selvejende institution

                                   Handikapcenteret Tarup Gl. Præstegård

Adresse: Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense NV

CVR: 3855 5367

Fondens hjemkommune er Odense Kommune.

Fondens stiftergruppe: Peter Zoffmann, Helge Pasfall, Michael Østergaard,   

                                         Ann Larsen og Anett Madsen.

 

§ 2 Formål og uddelinger

Støttefondens formål er at indsamle midler fra offentlige og private fonde til udvikling og vedligeholdelse af rammerne for og på Handikapcenteret Tarup Gl. Præstegård.


Støttefondens midler skal gå til projekter der:


•Udvikler, renoverer eller vedligeholder bygningerne

•Udvikler og vedligeholder udearealerne

•Udvikler handikapcenterets aktivitetstilbud

•Udvikler personalets kompetencer og ressourcer


De indsamlede midler i støttefonden kan alene søges af bestyrelsen ved Handikapcenteret Tarup Gl. Præstegård og midlerne kan kun anvendes i henhold til det angivne formål.


Støttefonden skal sikre, at fondsansøgninger indeholder den nødvendige dokumentation, som eksempelvis projektbeskrivelse, handlingsplan, økonomi, godkendelser m.m.


Ingen skal ved domstolene kunne rejse krav på hjælp fra støttefonden, da det er alene støttefondens bestyrelse der afgør, hvad der kan komme i betragtning ved anvendelsen af støttefondens midler. 

         

§ 3.   Støttefondens kapital

        3.1   Fonden har ved stiftelsen modtaget en samlet indbetaling på DKK 50.000,-

                fra en tidligere støtteforenings lukkede konto ved Tarup Gl. Præstegård.

        3.2   Fondens midler må ikke udlånes eller stilles til sikkerhed for andres forpligtelser.

        3.3   Fondens midler skal anvendes til opnåelse af Fondens formål.

        3.4    Fonden kan søge om støtte og tilskud fra, offentlige og private fonde m.fl. til

                 projekter og aktiviteter som tilgodeser Fondens formål.


§ 4. Særlige rettigheder

       4.1    Der er ikke ved Fondens stiftelse tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder

                udover, hvad der fremgår af nærværende vedtægt.     


§ 5. Bestyrelse

       5.1    Fondens øverste myndighed er bestyrelsen. 

       5.2    Bestyrelsen skal være fagligt bredt sammensat.

                Stiftere udpeger 5 medlemmer der tiltræder på stiftelsesdagen.

       5.3    Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første møde med en formand,

                en næstformand, en kasserer og en sekretær.

       5.4    Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder, udpeger bestyrelsen, som nævnt under

                punkt 5.2. inden 2 uger et nyt bestyrelsesmedlem. 

       5.5    Bestyrelsesmedlemmer kan udpeges efter hvert 2. år.

Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer finder sted på det årlige ordinære fondsbestyrelsesmøde. Formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem kan genvælges i ulige år; første gang i 2019.

Næstformand og sekretær kan genvælges i lige år; første gang i 2018.

Hvis medlemmer afgår i utide, skal det nye bestyrelsesmedlem følge samme frekvens som det tidligere valgte medlem.

5.6    Der udpeges ikke suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

5.7    Blandt sine medlemmer vælger bestyrelsen selv sin formand og næstformand, 

         der træder i formandens sted i tilfælde af dennes forfald.

5.8    Det enkelte bestyrelsesmedlem skal til stadighed være myndig og må ikke være

         under værgemål efter værgemålslovens § 5 samt under samværgemål efter

         værgemålslovens § 7. 

5.8.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen, hvilket sker ved

          at give skriftlig meddelelse til Fonden.

5.8.2 Et bestyrelsesmedlem, der kommer under konkurs eller gør sig skyldig i en

          handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af

          bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen. 

5.8.3 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden

          svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af

          bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.

5.8.4 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges det nye medlem i overens-

          stemmelse med vedtægten for den resterende del af valgperioden.


§ 6.   Bestyrelsens arbejde

       6.1 Bestyrelsen forestår ledelsen og organiseringen af Fondens aktiviteter.

             Bestyrelsen skal påse overholdelsen af nærværende vedtægt. Bestyrelsen skal

             endvidere påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter

Fondens forhold tilfredsstillende måde.  6.2   Bestyrelsesformanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Der afholdes minimum 4 møder om året.

Bestyrelsesmøde skal i øvrigt indkaldes til afholdelse senest 2 uger efter, at et

bestyrelsesmedlem, Fondens revisor eller fondsmyndigheden har forlangt dette. 

       6.3 Medmindre andet er fastsat i vedtægten, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når

                mindst 3 af medlemmerne er til stede.

        6.4 Medmindre andet er fastsat i vedtægten, træffer bestyrelsen beslutning ved

               simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed ikke

               afgørende.

        6.5 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om:

a) aftaler mellem Fonden og den pågældende selv, b) søgsmål mod den pågældende selv eller c) aftaler mellem Fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens. 6.6 Fra bestyrelsens forhandlinger skal der føres beslutningsreferat. Referatet skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer på efterfølgende bestyrelsesmøde. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført i referatet. 

6.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der ikke må være i strid med

       vedtægten. Vedtægter har forrang i forhold til forretningsorden.

6.8 Bestyrelsens medlemmer modtager ikke arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet.

Bestyrelsen kan beslutte at der udbetales et projekthonorar til et bestyrelsesmedlem.


§ 7.  Fondens daglige ledelse

7.1 Fondens formand varetager i samarbejde med Fondens kasserer den daglige drift af Fondens aktiviteter, og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.  Endvidere skal formand og kasserer sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formue – forvaltningen på betryggende vis sker i overensstemmelse med vedtægten.§ 8.   Regnskab og revision

8.1   Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber dog fra Fondens

         stiftelse til udgangen af 2017.

8.2   Fonden aflægger for hvert regnskabsår årsregnskab, og årsregnskabet revideres

        under iagttagelse af bestemmelserne om regnskabsaflæggelse og revision i lov om

        fonde og visse foreninger. Herudover gælder bestemmelserne i dette kapitel. 

 

8.3   Bestyrelsen skal påse, at årsregnskabet udarbejdes inden 2 måneder efter

        Regnskabsårets afslutning, og at årsregnskabet med revisionspåtegning

        underskrives senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. 

8.4   Bestyrelsen skal endvidere senest 1. november hvert år udarbejde en handlingsplan

        for det efterfølgende år.

8.5   Bestyrelsen skal sørge for, at Fondens årsregnskab undergives revision, og at der for

        Fonden til enhver tid er udpeget en revisor.

        Revisor skal endvidere have bopæl her i landet.


§ 9.  Tegningsret

9.1 Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller

      i tilfælde af bestyrelsesformandens forfald af bestyrelsens næstformand i forening

       med 2 bestyrelsesmedlemmer. De tegningsberettigede kan i fællesskab i økonomiske

       anliggender udpege en eller flere personer til alene eller i fællesskab at disponere

       over Fondens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter

      herom.


§ 10.   Hæftelse og ansvar

10.1 Fonden er et selvstændigt retssubjekt, og for Fondens forpligtelser hæfter alene

         Fondens formue.

10.2   Fondens bestyrelse hæfter ikke personligt for Fondens forpligtelser.

10.3   Bestyrelsesmedlemmer, som under udførslen af deres hverv forsætligt eller

           uagtsomt har tilføjet Fonden skade, er pligtige at erstatte denne i overens-

           stemmelse med dansk rets almindelige regler.

10.4   Beslutning om anlæggelse af søgsmål mod bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller

          tredjemand kan træffes af bestyrelsen.

10.5   Der kan tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring.

 

§ 11.  Ændring af vedtægten og Fondens opløsning

11.1 Bestyrelsen kan med tilslutning fra minimum 3 af bestyrelsens medlemmer foretage

         ændringer i nærværende vedtægt.

11.2   Bestyrelsen kan træffe beslutning om Fondens opløsning, ved tilslutning af alle

          medlemmer af bestyrelsen.

Fondsvedtægterne er underskrevet tirsdag, den 17. januar 2017 


                Peter C. Zoffmann Madsen                 _______________________

                Formand og stifter                     

   

                Helge Pasfall                                        _______________________

                Næstformand og stifter             


                Michael Østergaard                              _______________________

                Kasserer og stifter                     


                Ann Larsen                                            _______________________                                         

                Sekretær og stifter                     


                Anett Madsen                                        _______________________                 

                Bestyrelsesmedlem og stifter